Насоки за кандидатстване

 

Тук ще намерите важни документи с информация за процеса на кандидатстване по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Те са специално разработени за целите на програмата и съдържат насоки, които ще ви помогнат да планирате и реализирате ефективно проекта си за създаване на образователен STEM център в училище.

Често задавани въпроси

 За финансиране по програмата могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, независимо от техния вид, образователен етап или статут.

Не, всички училища кандидатстват наравно в съответната категория. Имената на училищата ще бъдат скрити за оценителите на първия етап от оценяването.

 Не. Всяко училище има право да кандидатства само с един проект.

Под „вече изграден STEM център” се разбира училищен център по STEM дисциплини/природни науки, който едновременно отговаря на следните четири условия:

  •       Завършен е след 15 септември 2015 г. с акт за въвеждане в експлоатация;
  •       Съдържа 3 или повече помещения;
  •       С фокус върху природни науки, математика и/или ИКТ;

        На обща стойност над 75 000 лв., независимо от източника на средствата (национален бюджет, спонсорства, проектно финансиране и др.).

Могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, независимо от техния вид, образователен етап или статут.

Това включва университетски училища, училища към Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на земеделието, духовни семинарии.

Не се приемат кандидатури от училища извън територията на Република България, частни училища, школи, общински центрове за подкрепа, центрове за специална образователна подкрепа, детски градини, университети, библиотеки.

Не, всички кандидатстват наравно в съответната категория. Имената на училищата ще бъдат скрити за оценителите на първия етап от оценяването.

Задължително изискване за одобрение по програмата е училището да има бизнес партньор, но националната програма не поставя изрични изисквания какъв трябва да е той. Всяко предприятие от всеки регион в страната може да бъде бизнес партньор. За целите на националната програма е важно ролята на бизнес партньора да бъде обоснована и партньорството с него да предполага дългосрочно сътрудничество с училищната общност. Бизнес партньорът може да участва с експертиза, идеи, финансов ресурс, принос в натура или да подпомага изпълнението на проекта по различни начини. Ангажирането на бизнес партньор с целите на проекта зависи от инициативността на училищата.

На първия етап от кандидатите се изисква да попълнят САМО електронен формуляр за кандидатстване на интернет страницата на програмата www.stem.mon.bg. Формулярът съдържа описание на идеята на проекта и обща сума на исканите средства (без детайлен бюджет). Ако изпратите допълнителни документи на този етап, те няма да бъдат разглеждани.

Ако училището е допуснато до втория етап от кандидатстването, то задължителните (архитектурен план и бюджет) и допълнителните документи следва да се изпратят отново през онлайн платформата, където всяко училище влиза чрез персонална регистрация. Всякакви допълнителни документи, изпратени на хартиен или електронен носител, не се приемат и няма да бъдат разглеждани в процеса на кандидатстване.

Не. Всяко училище има право да кандидатства само с един проект.

Не. Кандидатурата трябва да е изпратена от едно училище – то е водещо по проекта и ще получи финансиране при одобрение. Но е възможно в обосновката на проекта да опишете, че центърът ще се използва от учениците и на другото училище, което се намира в същата сграда.

Не. При кандидатстване можете да избирате само измежду видовете центрове, описани в националната програма. Все пак програмата ви позволява да проявите творчество и разчупено мислене в рамките на описаните видове центрове, така че да направите един уникален проект, който е подходящ за вашите ученици.

Да, може да кандидатства с проект в Дейност 2 (малка категория на финансиране – до 50 000 лв.).

Да. Проектните идеи, подготвени за националната програма, трябва да бъдат насочени към създаването на иновативни учебни центрове с фокус върху STEM и задължително да предвиждат промяна в образователната среда, учебното съдържание, преподаването и организацията, и управлението на училищните процеси. Това важи за всички кандидатстващи училища, независимо от вида и профила на училището.

На този първи етап от конкурса (попълването на онлайн формуляра) не са необходими детайлни архитектурни планове и сметки. Въпреки това, поради кратките срокове за кандидатстване по програмата, силно съветваме тези от вас, които имат сериозен интерес, да започнат планирането и подготовката на допълнителните документи за евентуално кандидатстване на втори етап. Училищата, които се подготвят в дълбочина още от началото, ще имат по-голям шанс да достигнат до втори етап и да бъдат финансирани.

Концепцията ви трябва да бъде насочена изцяло към създаването на иновативен учебен център с фокус върху STEM. Всяко пространство в центъра следва да има точно определена функция в цялостната визия на училището за STEM центъра.

Всяко едно пространство, включено в проектната идея, трябва да има ясна цел, която е тясно свързана с по-голямата цел на проектната концепция – учебен център с фокус върху STEM. Трансформацията на учителската стая би могла да позволява нови дейности, свързани примерно с професионалното развитие на учителите или екипната работа на професионални учебни общности. Например, ако стратегията на ръководния екип предвижда учителите да планират уроци заедно, да наблюдават взаимно работата си, да си дават обратна връзка и т.н., тогава има смисъл учителската стая да бъде преобразена така, че да може да посрещне тези техни нужди. Ремонт на учителската стая без преосмисляне на нейните функции и употреба не попада във фокуса на конкурса. Същото важи и за училищната библиотека. От училището кандидат зависи да прецени и обоснове на какви цели ще служи даденото пространство и как то ще допринася за постигането на по-голямата цел на центъра.

Насоките за кандидатстване по национална програма посочват, че е препоръчително пространствата, които центърът включва, да са разположени в близост, на един и същ етаж от училищната сграда, или да са обособени в крило на няколко етажа (както са построени традиционните кабинети по природни науки в някои типови училищни сгради). Тази препоръка има за цел да насочи кандидатите към създаване на концепция за цялостен и единен STEM център. От училището кандидат зависи да прецени и детайлно да обоснове как включването на съответни пространства прави проектната концепция и желания център цялостни и единни.  В случаите, когато различните пространства, които центърът ще обхваща, не са разположени на един етаж, очакваме от кандидатите конкретно да обосноват какво налага това решение и да защитят единния фокус на центъра.

Програмата очаква училищата да създадат ясна концепция за училищен STEM център и цялостен модел на обучение в него, насочен към ученици от определен образователен етап. Целта е да се гарантира ефективното използване на ресурсите и да се създаде единен модел на обучение, който целенасочено се прилага за нуждите на определени ученици. Центърът, заедно с физическата среда, интегрираните технологии, учебното съдържание и методите на обучение, ще бъде изграден за целите на обучението на определена група ученици и ще съответства на техните нужди.

Центровете за прогимназиален и гимназиален етап могат да се използват от почти всички ученици в училището. Специфичното за центровете за най-малките (за „младите изследователи”) е, че пространствата и мебелите трябва да са съобразени с дейностите и възрастовите характеристики на най-малките ученици. В някои случаи трудно можем да обосновем как ученици от гимназиален курс могат да седнат на маси за най-малките или пък да използват екран, който е пригоден за височината на учениците в начален етап.

На първи етап кандидатите следва да демонстрират наличието на ясна концепция за STEM центъра, който искат да изградят, и за промяната в четирите направления, която ще реализират чрез него: образователна среда, учебно съдържание, преподаване и организация, управление на училищните процеси. Кандидатурите ще бъдат оценявани на база на дефинираните критерии за подбор, които ще намерите в ръководството за кандидатстване.

Имайте предвид, че националната програма не позволява строеж и изграждане на нови пространства. Ако заложите на мобилни мебели и на адаптивна физическа среда и технологии, бихте могли да използвате закупеното обзавеждане и оборудване за дейности навън. Изграждането на постоянна класна стая навън обаче не е допустимо. Малка оранжерия  и компост са допустими дейности, доколкото те допринасят директно за проектно-базираното обучение и ученето чрез преживяване. Подобни външни инсталации” трябва да бъдат добре обосновани от гледна точка на учебния процес.

Училищният STEM център следва да бъде разглеждан като дългосрочна инициатива, която ще въведе нов модел на обучение, насочено към бъдещето и иновативните форми на учене в училище. Основно очакване за физическата среда в STEM центровете е тя да бъде гъвкава, мобилна и отворена за различните режими на учене и образователни дейности. Така пространството на STEM центъра може да бъде адаптирано да отговари и на изискванията за противоепидемични мерки, като например спазване на определена дистанция между учениците, преместване на техника в отделно помещение, възможности за онлайн обучение и др.

Към момента не са налични точни инструкции за физическата среда в българските училища в ситуацията след COVID-19. В периода на изпълнение на националната програма ще следим развитието в тази посока и ще публикуваме насоки на www.stem.mon.bg в секция COVID-19.